LINKS


Federation Cynologique Internationale

www.fci.be

Verband Deutsches- Hundewesen e.V.

www.vdh.de

GKF - Gesellschaft zur Förderung Kynologischer Forschung e.V.

www.gkf-bonn.de

Landesjagdverband Sachsen e.V.

www.ljv-sachsen.de

Kynologos AG (Schweiz) 

Gesellschaft für angewandte Verhaltensforschung bei Hunden

www.kynologos.ch... zur Startseite